Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van euromast horeca b.V. Te rotterdam per 1 januari 2022

1. Ticketverkoop & Refund

 • ‘U kunt geen refund aanvragen voor de aankoop van uw entreetickets. Wel is het mogelijk om uw tijdslot van uw reservering ten alle tijden te verplaatsen naar een ander moment via deze link.
 • Met uitzondering zal er alleen een refund plaatsvinden op de aanschaf van uw ticket voor de Euroscoop in geval van onvoorziene weers- en technische omstandigheden waardoor er geen gebruik kan worden gemaakt van de Euroscoop.
 • De refund zal in dit geval automatisch plaatsvinden binnen 7 dagen bij online aangeschafte tickets inclusief Euroscoop.
 • Heeft u een combinatieticket aangeschaft dan zal er alleen een refund plaatsvinden voor het Euroscoop gedeelte. Wilt u toch gebruikmaken van uw combinatieticket dan kunt u deze kosteloos online omboeken naar een andere datum.
 • Voor het aanvragen van een refund met kunt u ons mailen op [email protected].
 • De Euromast houdt zich het recht voor de toegang te weigeren aan personen om de veiligheid van andere gasten en personeel te kunnen waarborgen.
 • Personen onder de 18 jaar kunnen alleen de Euromast bezoeken met een begeleider ouder dan 18 jaar.
 • Toegang tot de Euromast is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van de Euromast.

2. Algemeen

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

3. Definities
Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan.

3.1 De Euromast
Euromast Horeca B.V. (KVK 24342655, BTW 881354829B01)2.2 Dienst
Het door de Euromast verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

3.3 Reserveringswaarde
De totale waarde aan omzet van de Euromast te zake deze overeenkomst.

3.4 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan de Euromast gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt

3.5 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

3.6 Groep (12 t/m 19 personen)
Een gezelschap aan wie door de Euromast een of meer diensten moet worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten op de Euromast.

3.7 Partij
Een gezelschap vanaf 20 personen en/of een activiteit waarvoor door de Euromast een of meer diensten worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten en/of waarvoor een ruimte in de Euromast exclusief gereserveerd is.

4. Opties
Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe vanwege de Euromast een opzegging vereist is.

5. Tot stand komen overeenkomst
De Euromast heeft het recht om aan gasten, klanten en/of degenen die hen vergezellen de toegang tot de Euromast alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar zijn inschatting een normale/ordentelijke/veilige bedrijfsvoering dit vergt.

Alle door de Euromast gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en) of klant(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. De Euromast is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Annulering
De klant is niet bevoegd een overeenkomst met de Euromast te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan de Euromast te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de Euromast niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.

6.1 No-show
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

6.2 Suites
Voor de Suites geldt voor annulering van een reservering het volgende:

 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader tenoemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de Euromast te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

6.3 Zaalhuur

Wanneer een reservering is gemaakt voor het exclusief beschikken door een klant over een zaal voor een bepaalde tijd dan geldt bij annulering van de

reservering het navolgende:

 • Wanneer een suite is gereserveerd in combinatie met een exclusieve reservering van één of meerdere zalen dan vervalt bij annulering van de zaalautomatisch de suitereservering.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de Euromast te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan de Euromast een vergoeding van 50% van de reserveringswaardete betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan de Euromast een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde tebetalen.
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast 100% van de reserveringswaarde te betalen.

6.4 Groepen

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt bij annulering van die reservering navolgende:

 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader tenoemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de Euromast te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde tebetalen.
 • Bij annulering meer dan 2 dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 75% van de reserveringswaardete betalen.
 • Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 100% van de reserveringswaardete betalen.

6.5 Partijen

Wanneer een reservering is gemaakt voor een partij dan geldt voor annulering van deze reservering het navolgende:

 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor ingangsdatum is de klant niet gehouden de Euromast enige vergoeding te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde tebetalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde tebetalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde tebetalen.
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor ingangsdatum is de klant gehouden de Euromast een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

7. Betalingsvoorwaarden

a. Euromast heeft het recht ter zake van zijn diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede een tussentijdse betaling van reeds verleende diensten. b. Betaling van te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen direct plaats met pin of credit card.
c. Voor al onze diensten geldt dat op de dag/avond van de reserveringsdatum direct betaalt dient te worden. Wij accepteren enkel PIN- en credit card

8. Betalingen.

d. Voor betalingen achteraf zal een bedrag van € 7,50 (incl. BTW) administratiekosten worden berekend.

Betalingen achteraf zullen per eenmalige incasso-opdracht binnen 14 dagen na de reserveringsdatum worden geïncasseerd. De administratiekosten en incasso-opdracht maken in het geval van betaling achteraf, integraal onderdeel uit van de overeenkomst en worden uitsluitend in de overeenkomst bevestigd.

e. Indien en voor zover tijdige betaling door de klant achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval dient hij aan Euromast alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen een en ander te vermeerderen met BTW.

f. Indien de klant in gebreke blijft, dient hij aan de Euromast de rente over het verschuldigde bedrag te voldoen gelijk aan 2 % boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend. Tenslotte komt aan Euromast een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de klant in de Euromast aanwezig zijn.

9. Toepasselijk recht en geschillen

a. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
b. De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een

beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn

dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

10. Aansprakelijkheid

Euromast is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Euromast. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de Euromast bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

11. Prijswijzigingen

Euromast behoudt zich het recht om de geldende prijzen aan te passen.

12. Toegankelijkheidsinformatie
-Mensen met epilepsie wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn vanwege de lichtshow in de Euroscoop.
-De Euroscoop is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers vanwege de ophoging.